Νέα

30.01.2015

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ

Ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2015 επενδυτικό πρόγραμμα που πραγματοποίησε η ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε. στις εγκαταστάσεις της στη Θήβα και το οποίο αφορούσε:

  1. Την κτιριακή επέκταση του γαλβανιστηρίου και της αίθουσας των μεταλλικών κατασκευών.
  2. Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού στο γαλβανιστήριο (εγκατάσταση #6# νέων λουτρών εκ των οποίων τα #2# 14m,αναβάθμιση μονάδος επεξεργασίας αποβλήτων κλπ).
  3. Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού στην αίθουσα των μεταλλικών κατασκευών (CNC γραμμή κοπής και διάτρησης μορφοσιδήρου, CNC μηχανή κοπής λαμαρινών-παντογράφος).

Τα παραπάνω σε συνδυασμό:

  • Με την αγορά και αξιοποίηση από την ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ του όμορου των εγκαταστάσεων της οικοπέδου εμβαδού 28,500m2.
  • Την εφαρμογή και αξιοποίηση προγραμμάτων στατικών υπολογισμών ,σχεδιαστικών προγραμμάτων κλπ).
  • Την εφαρμογή σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, των διαδικασιών που προβλέπονται από τα πιστοποιητικά που εφαρμόζουμε (ISO 9001/2008,ISO 14001/2004,CE ΕΝ1090-1,1090-2 EXC3).

Με όλα τα παραπάνω αλλά κυρίως με την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού μας από νέα και παλιά άριστα εκπαιδευόμενα και με μεγάλη εμπειρία στελέχη, τεχνικοεπιστημονικού και εργατοτεχνικού δυναμικού μας ξεκινάμε αισιόδοξα και δυναμικά τον καινούργιο χρόνο για επέκταση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας.


08.06.2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πατήστε εδώ για να προβάλετε τον ισολογισμό του έτους 2014

Με τιμή,

Διευθύνων Σύμβουλος

Ν. Αγάθος

 


 

 

09.06.2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πατήστε εδώ για να προβάλετε τον ισολογισμό του έτους 2013

Με τιμή,

Διευθύνων Σύμβουλος

Ν. Αγάθος

 


 

 

10.06.2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πατήστε εδώ για να προβάλετε τον ισολογισμό του έτους 2012

Με τιμή,

Διευθύνων Σύμβουλος

Ν. Αγάθος

 


 

 

07.02.2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ δηλώνει ότι ουδεμία σχέση έχει με την ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΤΕ της οποίας η λειτουργία έχει σταματήσει. Τα διάφορά δημοσιεύματα σχετικά με την απεργίας προσωπικού, απολύσεων και παύση λειτουργίας τονίζουμε ότι αφορούν την ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΤΕ (στο Αλιβέρι).

Τέλος η εταιρία ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ, παρ’ όλη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η Ελληνική αγορά, μένει υγιείς.

Με τιμή,

Διευθύνων Σύμβουλος

Ν. Αγάθος

 


20.12.12

Στα πλαίσια εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για Προϊόντα Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ εκδόθηκε το ΦΕΚ 1914Β/15.06.12 (Υπουργική Απόφαση Νο6690) με το οποίο γίνεται υποχρεωτική η σήμανση CE στα συγκολλητά ή κοχλιωτά μεταλλικά μέρη από χάλυβα ή αλουμίνιο που κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1090-1, και προορίζονται για κατασκευές κτηρίων ή έργων πολιτικού μηχανικού. Ενδεικτικά αναφέρονται μεταλλικά κτήρια, γέφυρες, οι πυλώνες, οι πύργοι τηλεπικοινωνιών, τα σιλό, και οι βάσεις φωτοβολταϊκών.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας και της Νομοθεσίας οι κατασκευαστές μεταλλικών μερών θα πρέπει να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ1090-1.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΦΕΚ 1914Β/15.06.12 είναι η 01.10.2012. Πέραν της ημερομηνίας αυτής απαγορεύεται η εμπορία ή εν γένει διακίνηση των κατασκευών χωρίς τη σήμανση CE. Με την ικανοποίηση των προδιαγραφών και τη σήμανση CE, διασφαλίζεται η ελέυθερη κυκλοφορία των Προϊόντων Δομικών Κατασκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ έχει πιστοποιηθεί (από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα, κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αρ. κοιν. 0654), για τα προϊόντα χαλύβδινων δομικών στοιχείων τα οποία παράγει και διαθέτει στην αγορά με CE (κατά το πρότυπο ΕΝ 1090-1:2009+A1:2011 και για κλάση EXC3 σύμφωνα με το ΕΝ 1090-2).

 


 

15.02.11

Μετά την ολοκλήρωση επέκτασης του βιομηχανοστασίου ΒΙΟΜΕΚ και την εγκατάσταση νέου Βιομηχανικού εξοπλισμού, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων, η ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ για το έτος 2011-12 κατέχει μεγάλο ποσοστό της Ελληνικής αγοράς στα ικριώματα και στους πυλώνες τηλεπικοινωνιών (LATTICE TOWERS) προσφέροντας αξιόπιστα και ποιοτικά προϊόντα.

 


14-03-2010

Στα ήδη υπάρχοντα προϊόντα για τα οποία η ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε. έγινε γνωστή (για τη ποιότητα και τις ανταγωνιστικές τιμές) στην Ελληνική αλλά και στη Γαλλική αγορά (ΑLSTOM, COLAS RAIL), μετά την εγκατάσταση νέου σύγχρονου CNC εξοπλισμού, νέα προϊόντα έρχονται να προστεθούν.

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  • Δικτυωτοί Πυλώνες Γραμμών Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  • Ικριώματα Μονωτήρων Υποσταθμών 150Kv – 400kV
  • Δικτυωτοί Πυλώνες Τηλεπικοινωνιών

 

Περισσότερα...

 

Σελίδα 2 από 2